Bejelentkezés
Regisztráció
 
 
Nem tud belépni?
 
Kártya ellenőrzése
MAKASZ kártya ellenőrző
   Kedvezmények keresése
    

    

    

   Kedvezmény kategóriák
    

   Általános Szerződési Feltételek

   Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MAKASZ Kedvezményrendszer Program keretében a Makasz Kft. (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott MAKASZ kedvezmény Kedvezménykártya (a továbbiakban: Kedvezménykártya vagy Kártya) felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) részéről történő igénybevételének feltételeit az alábbiak szerint határozza meg.

    

   A Kedvezménykártya igénylése

   Az Felhasználó a Kedvezménykártyát az alábbi módokon igényelheti:

   • személyesen az Igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az értékesítési pontokon, vagy partnerszervezetekkel történt szerződéskötés útján
   • interneten a kitöltött Igénylőfelületen (www.makasz.hu)

   A Kártyadíj megfizetése – a Felhasználó választásától függően – az alábbi módokon történhet:

   • készpénzzel személyes igénylés esetén;
   • átutalással történő fizetéssel (számlaszám: 10400126-01208641-00000000) online igénylés esetén.

   Az Igénylő/Felhasználó az Igénylőlap átadásával/elküldésével és a Kedvezménykártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

   A kártyadíj mértéke: típusától függően az árat a regisztrációs felületen tüntetjük fel.

   Személyes igénylés/kártyahosszabbítás esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat a Kibocsátó vagy az Elfogadóhely jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Felhasználó személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.

   A Kedvezménykártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.

   A Kedvezménykártya az alábbi helyeken igényelhető:

   • személyesen a Kibocsátó által megjelölt értékesítési pontokon,
   • elektronikus úton a www.makasz.hu honlapon

   A Kedvezménykártya átvétele

   A Kedvezménykártya az Igénylőlap Kibocsátóhoz történő beérkezését – elektronikus igénylés esetén annak visszaigazolását - követő 30 munkanapon belül posta úton kézbesíti a Kibocsátó.

   Az Felhasználó a Kedvezménykártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt jelezni. Ebben az esetben a javított, kicserélt Kedvezménykártya előállításának és átadásának költségei a Kibocsátót terhelik.

   A Felhasználó a Kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

   A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kedvezménykártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Kedvezménykártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.

   A Felhasználó az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni.

   A Kibocsátó és a Felhasználó közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) személyes igénylés esetén a jelen ÁSZF mellékletét képező Igénylőlap kitöltését, aláírását és a Kibocsátó részére történő átadását követően a Kártyadíj megfizetésével, elektronikus igénylés esetén a www.makasz.hu honlapon megtalálható Igénylőlap kitöltését és a Kibocsátó részére történő megküldését követően a Kártyadíj megfizetésével jön létre az Felhasználó és a Kibocsátó között.

   Az Igénylő a Kedvezménykártya átvételének időpontjában válik Felhasználóvá és ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére.

   A Felhasználó a Szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvás mellett - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

   A Kedvezménykártya előállításának költségeit (a továbbiakban: Kártyadíj) az Felhasználó viseli, amelyet Kibocsátónál készpénzben kell befizetni az igényléssel egyidejűleg, vagy internetes rendelésnél postai utánvéttel átvehető a postaköltséggel terhelt összeg ellenében.

   A Kibocsátó a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:

   • a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Felhasználó valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
   • az Felhasználó nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
   • az Felhasználó a Kártyadíjat nem fizeti meg.

   Amennyiben az Felhasználó által kitöltött és elektronikus úton továbbított Igénylőlap hiányos, a Kibocsátó annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Kibocsátó a már megfizetett Kártyadíjat nem köteles visszafizetni.

    

   A Kedvezménykártya használata

   A Felhasználó a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Kedvezménykártya átvételével válik jogosulttá.

   A Felhasználó a Kártyával a www.makasz.hu honlapon vagy közvetlenül az Elfogadó Partnereknél feltüntetett kedvezmények igénybevételére jogosult. A kedvezmények kizárólag a Felhasználó által személyesen vehetők igénybe.

   A Felhasználó a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Kártyát az Elfogadóhelyen felmutatni, továbbá a személyazonosításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából átadni az Elfogadóhely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Felhasználó részére visszaszolgáltatni.

   Az Elfogadóhely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonhatja, amennyiben

   • azt nem az arra jogosult személy használja;
   • a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kedvezménykártya adataival;

   A Kedvezménykártya el nem fogadása, bevonása esetén a Felhasználó a kedvezmények nélküli árat, díjat érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy elállhat a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.

   A Kibocsátó az Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 8 munkanapon belül közzéteszi a www.makasz.hu internetes oldalon.

   A Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a Kedvezménykártya Elfogadóhelyeket megváltoztassa, amelyről a Felhasználókat tájékoztatja a www.makasz.hu honlapon.

   A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a www.makasz.hu internetes oldalon mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott és nyilvánosan közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.

   A Felhasználó a Kedvezménykártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást/terméket utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

   Az Elfogadóhelyeken a Felhasználók tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadóhely bejáratánál és / vagy a kasszánál) a Kedvezmény kártyaarculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Kedvezménykártya használatának lehetőségét.

   A Felhasználó köteles a Kibocsátó részére írásban bejelenteni – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Kedvezménykártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be.

   A Kibocsátó a bejelentés alapján intézkedik a Kedvezménykártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kedvezménykártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Felhasználó új kártyát igényelhet. Amennyiben a Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Felhasználó az új Kedvezménykártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles, postai úton történő pótlása esetén csak a postaköltség megfizetésére kötelezett.

   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kedvezménykártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

   A Kedvezménykártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:

   • a Felhasználó erre irányuló kérése esetén,
   • a Kibocsátó rendelkezése alapján, amennyiben:
    • a Kártyát nem az arra jogosult használja,
    • a Kedvezménykártya érvényességi ideje lejárt
    • a Felhasználó súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.

   Érvénytelen Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

   A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadóhely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Felhasználó esetleges észrevételeit.

   A Kedvezmény kártyaletiltására irányuló jogos kérelem beérkezését követően a Kibocsátó haladéktalanul intézkedik a letiltásról.

   A leadott, letiltott, illetve bevont Kedvezménykártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

    

   A Kedvezménykártya érvényessége

   A Kedvezménykártya érvényességi ideje egy év. A Kártya érvényességi idejének lejártát megelőzően a Kibocsátó e-mail üzenet útján értesíti a felhasználót a meghosszabbítás lehetőségéről.

   A Kártya meghosszabbítására a Kártya igénylésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadk.

    

   Panaszkezelés

   A Felhasználó panasszal élhet, amennyiben:

   • a Kártyaszerződés Kibocsátó vagy Elfogadóhely általi megszegését észleli,
   • a Kedvezménykártya– álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,
   • a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
   • a Kártyaszerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul - egyoldalúan megszüntetésre került.

   A Felhasználó a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton (info@makasz.hu e-mail címen) jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

   A Kibocsátó a panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kibocsátó további 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót.

   Kibocsátó elérhetőségei:
   MAKASZ Kft. (1195 Budapest, Üllői u. 283. I. e. 5.)
   telefon: +36 20-669-8043; fax: +36 1 357 64 64;
   e-mail: info@makasz.hu
   honlap: www.makasz.hu
   Adatkezelési nyilvántartási azonosító NAIH-56000/2012; NAIH-56001/2012

    

   A Kártyaszerződés megszűnése

   A Felhasználó által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Kibocsátó által történő felmondását vonhatja maga után.

   A szerződés megszűnik:

   • írásba foglalt közös megegyezéssel,
   • a Felhasználó által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
   • szerződésszegés esetén a Kibocsátó rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
   • a Felhasználó halálával
   • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
   • ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Felhasználó hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
   • a Kedvezménykártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra,
   • a Kedvezménykártya bevonásával.

   A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

   • a Kedvezménykártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
   • a Felek 8 napon belül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket,
   • az Igénylő/Felhasználó által megfizetett díjak nem követelhetők vissza,
   • a Felhasználó(örököse) köteles a Kártyát 30 napon belül a Kibocsátó részére átadni

   Amennyiben a szerződés megszűnésére a Felhasználó szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Felhasználó a Kedvezménykártya Rendszerből határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Kedvezménykártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

    

   Egyéb rendelkezések

   A Kártyaszerződéssel kapcsolatban a Kibocsátó nevében a Kibocsátó kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

   A Kibocsátó a Felhasználó adatait a Kedvezmény kártyaérvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Kedvezménykártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, a Kibocsátó köteles az Felhasználóadatait 60 napon belül törölni.

   A Kibocsátó fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadóhelyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, amely változtatásokról a www.makasz.hu honlapon értesíti a Felhasználókat. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

   A Kibocsátó és a Felhasználó között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Kibocsátó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

   12.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

   Érvényes: 2017. január 1-től visszavonásig.

    
   Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

   Süti („cookie”) Információ

   Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
   A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
   Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

   1. „Sütik” használatának szabályzata

   Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

   2. Mik azok a „sütik”?

   A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

   3. Mire használhatók a „sütik”?

   A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

   4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

   A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

   Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

   Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

   Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

   Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

   Funkcionális „sütik”:

   E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

   Célzott vagy reklám „sütik”:

   Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

   5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

   A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

   6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

   A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

   7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

   A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

   Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

   8. A „sütik” kezelése, törlése

   A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

   Cookie settings in Internet Explorer
   Cookie settings in Firefox
   Cookie settings in Chrome
   Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

   9. További hasznos linkek

   Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

   Microsoft Cookies guide
   All About Cookies
   Facebook cookies