Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MAKASZ Kedvezményrendszer Program keretében a Makasz Kft. (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott MAKASZ kedvezmény Kedvezménykártya (a továbbiakban: Kedvezménykártya vagy Kártya) felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) részéről történő igénybevételének feltételeit az alábbiak szerint határozza meg.

A Kedvezménykártya igénylése

Az Felhasználó a Kedvezménykártyát az alábbi módokon igényelheti:

 • személyesen az Igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az értékesítési pontokon, vagy partnerszervezetekkel történt szerződéskötés útján
 • interneten a kitöltött Igénylőfelületen (www.makasz.hu)

A Kártyadíj megfizetése – a Felhasználó választásától függően – az alábbi módokon történhet:

 • készpénzzel személyes igénylés esetén;
 • átutalással történő fizetéssel (számlaszám: 10400126-01208641-00000000) online igénylés esetén.

Az Igénylő/Felhasználó az Igénylőlap átadásával/elküldésével és a Kedvezménykártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A kártyadíj mértéke: típusától függően az árat a regisztrációs felületen tüntetjük fel.

Személyes igénylés/kártyahosszabbítás esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat a Kibocsátó vagy az Elfogadóhely jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Felhasználó személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.

A Kedvezménykártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.

A Kedvezménykártya az alábbi helyeken igényelhető:

 • személyesen a Kibocsátó által megjelölt értékesítési pontokon,
 • elektronikus úton a www.makasz.hu honlapon

A Kedvezménykártya átvétele

A Kedvezménykártya az Igénylőlap Kibocsátóhoz történő beérkezését – elektronikus igénylés esetén annak visszaigazolását - követő 30 munkanapon belül posta úton kézbesíti a Kibocsátó.

Az Felhasználó a Kedvezménykártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt jelezni. Ebben az esetben a javított, kicserélt Kedvezménykártya előállításának és átadásának költségei a Kibocsátót terhelik.

A Felhasználó a Kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kedvezménykártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Kedvezménykártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.

A Felhasználó az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni.

A Kibocsátó és a Felhasználó közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) személyes igénylés esetén a jelen ÁSZF mellékletét képező Igénylőlap kitöltését, aláírását és a Kibocsátó részére történő átadását követően a Kártyadíj megfizetésével, elektronikus igénylés esetén a www.makasz.hu honlapon megtalálható Igénylőlap kitöltését és a Kibocsátó részére történő megküldését követően a Kártyadíj megfizetésével jön létre az Felhasználó és a Kibocsátó között.

Az Igénylő a Kedvezménykártya átvételének időpontjában válik Felhasználóvá és ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére.

A Felhasználó a Szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvás mellett - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

A Kedvezménykártya előállításának költségeit (a továbbiakban: Kártyadíj) az Felhasználó viseli, amelyet Kibocsátónál készpénzben kell befizetni az igényléssel egyidejűleg, vagy internetes rendelésnél postai utánvéttel átvehető a postaköltséggel terhelt összeg ellenében.

A Kibocsátó a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:

 • a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Felhasználó valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
 • az Felhasználó nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
 • az Felhasználó a Kártyadíjat nem fizeti meg.

Amennyiben az Felhasználó által kitöltött és elektronikus úton továbbított Igénylőlap hiányos, a Kibocsátó annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Kibocsátó a már megfizetett Kártyadíjat nem köteles visszafizetni.

A Kedvezménykártya használata

A Felhasználó a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Kedvezménykártya átvételével válik jogosulttá.

A Felhasználó a Kártyával a www.makasz.hu honlapon vagy közvetlenül az Elfogadó Partnereknél feltüntetett kedvezmények igénybevételére jogosult. A kedvezmények kizárólag a Felhasználó által személyesen vehetők igénybe.

A Felhasználó a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Kártyát az Elfogadóhelyen felmutatni, továbbá a személyazonosításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából átadni az Elfogadóhely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Felhasználó részére visszaszolgáltatni.

Az Elfogadóhely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonhatja, amennyiben

 • azt nem az arra jogosult személy használja;
 • a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kedvezménykártya adataival;

A Kedvezménykártya el nem fogadása, bevonása esetén a Felhasználó a kedvezmények nélküli árat, díjat érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy elállhat a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.

A Kibocsátó az Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 8 munkanapon belül közzéteszi a www.makasz.hu internetes oldalon.

A Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a Kedvezménykártya Elfogadóhelyeket megváltoztassa, amelyről a Felhasználókat tájékoztatja a www.makasz.hu honlapon.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a www.makasz.hu internetes oldalon mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott és nyilvánosan közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.

A Felhasználó a Kedvezménykártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást/terméket utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

Az Elfogadóhelyeken a Felhasználók tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadóhely bejáratánál és / vagy a kasszánál) a Kedvezmény kártyaarculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Kedvezménykártya használatának lehetőségét.

A Felhasználó köteles a Kibocsátó részére írásban bejelenteni – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Kedvezménykártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be.

A Kibocsátó a bejelentés alapján intézkedik a Kedvezménykártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kedvezménykártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Felhasználó új kártyát igényelhet. Amennyiben a Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Felhasználó az új Kedvezménykártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles, postai úton történő pótlása esetén csak a postaköltség megfizetésére kötelezett.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kedvezménykártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

A Kedvezménykártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:

 • a Felhasználó erre irányuló kérése esetén,
 • a Kibocsátó rendelkezése alapján, amennyiben:
  • a Kártyát nem az arra jogosult használja,
  • a Kedvezménykártya érvényességi ideje lejárt
  • a Felhasználó súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.

Érvénytelen Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadóhely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Felhasználó esetleges észrevételeit.

A Kedvezmény kártyaletiltására irányuló jogos kérelem beérkezését követően a Kibocsátó haladéktalanul intézkedik a letiltásról.

A leadott, letiltott, illetve bevont Kedvezménykártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

A Kedvezménykártya érvényessége

A Kedvezménykártya érvényességi ideje egy év. A Kártya érvényességi idejének lejártát megelőzően a Kibocsátó e-mail üzenet útján értesíti a felhasználót a meghosszabbítás lehetőségéről.

A Kártya meghosszabbítására a Kártya igénylésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadk.

Panaszkezelés

A Felhasználó panasszal élhet, amennyiben:

 • a Kártyaszerződés Kibocsátó vagy Elfogadóhely általi megszegését észleli,
 • a Kedvezménykártya– álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,
 • a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
 • a Kártyaszerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul - egyoldalúan megszüntetésre került.
 • A Felhasználó a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton (info@makasz.hu e-mail címen) jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

A Kibocsátó a panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kibocsátó további 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót.

Kibocsátó elérhetőségei:
MAKASZ Kft. (1195 Budapest, Üllői u. 283. I. e. 5.)
telefon: +36 20-669-8043; fax: +36 1 357 64 64;
e-mail:
honlap: www.makasz.hu
Adatkezelési nyilvántartási azonosító NAIH-56000/2012; NAIH-56001/2012

A Kártyaszerződés megszűnése

A Felhasználó által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Kibocsátó által történő felmondását vonhatja maga után.

A szerződés megszűnik:

 • írásba foglalt közös megegyezéssel,
 • a Felhasználó által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
 • szerződésszegés esetén a Kibocsátó rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
 • a Felhasználó halálával
 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Felhasználó hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
 • a Kedvezménykártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra,
 • a Kedvezménykártya bevonásával.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

 • a Kedvezménykártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
 • a Felek 8 napon belül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket,
 • az Igénylő/Felhasználó által megfizetett díjak nem követelhetők vissza,
 • a Felhasználó(örököse) köteles a Kártyát 30 napon belül a Kibocsátó részére átadni

Amennyiben a szerződés megszűnésére a Felhasználó szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Felhasználó a Kedvezménykártya Rendszerből határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Kedvezménykártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

Egyéb rendelkezések

A Kártyaszerződéssel kapcsolatban a Kibocsátó nevében a Kibocsátó kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

A Kibocsátó a Felhasználó adatait a Kedvezmény kártyaérvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Kedvezménykártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, a Kibocsátó köteles az Felhasználóadatait 60 napon belül törölni.

A Kibocsátó fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadóhelyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, amely változtatásokról a www.makasz.hu honlapon értesíti a Felhasználókat. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

A Kibocsátó és a Felhasználó között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Kibocsátó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

12.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Érvényes: 2017. január 1-től visszavonásig.