ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a „MAKASZ Kedvezményrendszer Program” keretében a Makasz Kft. (székhely: ,a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott MAKASZ kedvezmény Kedvezménykártya (a továbbiakban: Kedvezménykártya vagy Kártya) felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó vagy Igénylő) részéről történő igénylésére, illetve Kibocsátó általi rendelkezésre bocsátására irányulóan létrejött szerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felhasználónak és Kibocsátónak a szerződéses jogviszony keretében fennálló jogait, kötelezettségeit, illetőleg felelősségét, azaz a szerződéses jogviszony tartalmát az alábbiak szerint határozza meg.

A Kedvezménykártyarendszer Programról, a Kedvezménykártyáról, az elfogadóhelyekről és értékesítési pontokról további információk a www.makasz.hu weboldalon. (A továbbiakban: Weboldal) érhetők el. A Kibocsátó jogosult a fentiek egyoldalú módosítására, amelyet a Weboldalon közzétesz.

A Kibocsátó bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Kibocsátó az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja az Igénylőket és / vagy a Kártyabirtokosokat. A módosítást követően a Kártyaigényléssel kerül elfogadásra a módosított ÁSZF.

A Kártyaigényléshez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Kibocsátó csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel.
Az Adatkezelési Tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.makasz.hu/adatkezelesi-szabalyzat

1. Kibocsátó adatai:

A Kibocsátó neve: MAKASZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Kibocsátó székhelye: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 37.
A Kibocsátó telephelye: 1195 Budapest, Üllői út 283. I. em. 5. 
A Kibocsátó nyilvántartási száma: cgj 01-09-697914
A Kibocsátó adószáma: 12674006-2-43
A nyilvántartásba vevő hatóság (törvényszék) neve: Fővárosi Törvényszék
Telefonszám: +36 20-669-8043; +36 1-281-1190
E-mail cím: info@makasz.hu   
Weboldal: www.makasz.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Virtualcom Szoftverház Kft.
Tárhelyszolgáltató nyilvántartási száma: cgj. 03-09-124560
Tárhelyszolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Nagy László utca 2. F lh. fsz.8.
Telefonszám: +36 20 519 5650
E-mail cím: info@virtualcom.hu

2. A Kedvezménykártya igénylése

A Kedvezménykártya igénylésére kizárólag nagykorú természetes személy jogosult.

A Felhasználó a Kedvezménykártyát az alábbi módokon igényelheti:

  • személyesen az Igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az értékesítési pontokon, vagy partnerszervezetekkel történt szerződéskötés útján
  • interneten a  a Weboldalon található igénylőfelületen az adatainak hiánytalan megadásával és elküldésével. A Felületen a Felhasználónak lehetősége van az adatbeviteli hibákat észlelni és kijavítani.

A Kibocsátó az elektronikus úton történő megrendelés sikerességéről a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti (visszaigazolás) a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit. Adathiba esetén a Felhasználó a Kibocsátóhoz a fenti elérhetőségeken fordulhat. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Kibocsátótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A Kártyadíj megfizetése – a Felhasználó választásától függően – az alábbi módokon történhet:
•    készpénzzel személyes igénylés esetén;
•   átutalással történő fizetéssel (számlaszám: 10400126-01208641-00000000) online igénylés esetén.

Az Igénylő/Felhasználó az Igénylőlap átadásával/elküldésével és a Kedvezménykártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A kártyadíj mértéke: típusától függően az árat a regisztrációs felületen tüntetjük fel.

Személyes igénylés/kártyahosszabbítás esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat a Kibocsátó vagy az Elfogadóhely jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Felhasználó személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján. Az igazolványokról másolat nem készül.

A Kedvezménykártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.

A Kedvezménykártya az alábbi helyeken igényelhető:
•          személyesen a Kibocsátó által megjelölt értékesítési pontokon,
•          elektronikus úton a www.makasz.hu honlapon

3. A Kedvezménykártya átvétele

A Kedvezménykártya az Igénylőlap Kibocsátóhoz történő beérkezését – elektronikus igénylés esetén annak visszaigazolását - követő 30 munkanapon belül postai úton kézbesíti a Kibocsátó.
Az Felhasználó a Kedvezménykártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt jelezni. Ebben az esetben a javított, kicserélt Kedvezménykártya előállításának és átadásának költségei a Kibocsátót terhelik.

A Felhasználó a Kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kedvezménykártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Kedvezménykártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.

A Felhasználó az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül az info@makasz.hu e-mail címen írásban bejelenteni.

A Kibocsátó és a Felhasználó közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés)
- személyes igénylés esetén a jelen ÁSZF mellékletét képező Igénylőlap kitöltését, aláírását és a Kibocsátó részére történő átadását követően a Kártyadíj megfizetésével,
- elektronikus igénylés esetén a www.makasz.hu honlapon megtalálható.  Igénylőlap kitöltését és a Kibocsátó részére történő megküldését követően a Kártyadíj megfizetésével jön létre az Felhasználó és a Kibocsátó között. Az elektronikus úton létrejött megrendelés szerződést hoz létre a Felek között, azonban nem kerül iktatásra.

Az Igénylő a Kedvezménykártya átvételének időpontjában válik Felhasználóvá és ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére.
A Felhasználó a Szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvás mellett - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
A Kedvezménykártya előállításának költségeit (a továbbiakban: Kártyadíj) a Felhasználó viseli, amelyet Kibocsátónál készpénzben kell befizetni az igényléssel egyidejűleg, vagy internetes rendelésnél postai utánvéttel átvehető a postaköltséggel terhelt összeg ellenében.

A Kibocsátó a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:
•    a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Felhasználó valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
•    az Felhasználó nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
•    az Felhasználó a Kártyadíjat nem fizeti meg.

Amennyiben az Felhasználó által kitöltött és elektronikus úton továbbított Igénylőlap hiányos, a Kibocsátó annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Kibocsátó a már megfizetett Kártyadíjat nem köteles visszafizetni.

4. A Kedvezménykártya használata

A Felhasználó a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Kedvezménykártya átvételével válik jogosulttá.
A Felhasználó a Kártyával a www.makasz.hu honlapon vagy közvetlenül az Elfogadó Partnereknél feltüntetett kedvezmények igénybevételére jogosult. A kedvezmények kizárólag a Felhasználó által személyesen vehetők igénybe.
A Felhasználó a kedvezmény igénybevételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Kártyát az Elfogadóhelyen felmutatni, továbbá a személyazonosításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából átadni az Elfogadóhely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Felhasználó részére visszaszolgáltatni.

Az Elfogadóhely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonhatja, amennyiben
•    azt nem az arra jogosult személy használja;
•    a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kedvezménykártya adataival;

A Kedvezménykártya el nem fogadása, bevonása esetén a Felhasználó a kedvezmények nélküli árat, díjat érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy elállhat a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.

A Kibocsátó az Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 8 munkanapon belül közzéteszi a www.makasz.hu internetes oldalon.
A Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a Kedvezménykártya Elfogadóhelyeket megváltoztassa, amelyről a Felhasználókat tájékoztatja a www.makasz.hu honlapon.
A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a www.makasz.hu internetes oldalon mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott és nyilvánosan közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.
A Felhasználó a Kedvezménykártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást/terméket utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.
Az Elfogadóhelyeken a Felhasználók tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadóhely bejáratánál és / vagy a kasszánál) a Kedvezmény kártyaarculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Kedvezménykártya használatának lehetőségét.
A Felhasználó köteles a Kibocsátó részére írásban bejelenteni – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Kedvezménykártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be.
A Kibocsátó a bejelentés alapján intézkedik a Kedvezménykártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kedvezménykártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Felhasználó új kártyát igényelhet. Amennyiben a Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Felhasználó az új Kedvezménykártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles, postai úton történő pótlása esetén csak a postaköltség megfizetésére kötelezett.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kedvezménykártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

A Kedvezménykártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:
-  a Felhasználó erre irányuló kérése esetén,
-  a Kibocsátó rendelkezése alapján, amennyiben:
·         a Kártyát nem az arra jogosult használja,
·         a Kedvezménykártya érvényességi ideje lejárt
·         a Felhasználó súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.

Érvénytelen Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadóhely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Felhasználó esetleges észrevételeit.
A Kedvezmény kártyaletiltására irányuló jogos kérelem beérkezését követően a Kibocsátó haladéktalanul intézkedik a letiltásról.
A leadott, letiltott, illetve bevont Kedvezménykártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

5. A Kedvezménykártya érvényessége

A Kedvezménykártya érvényességi ideje egy év. A Kártya érvényességi idejének lejártát megelőzően a Kibocsátó e-mail üzenet útján értesíti a felhasználót a meghosszabbítás lehetőségéről.
A Kártya meghosszabbítására a Kártya igénylésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

6. A Kártyaszerződés megszűnése

A Felhasználó által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Kibocsátó által történő felmondását vonhatja maga után.

A szerződés megszűnik:
•    írásba foglalt közös megegyezéssel,
•    a Felhasználó által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
•    szerződésszegés esetén a Kibocsátó rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
•   a Felhasználó halálával
•    a jogosultsági feltételek megszűnésével,
•    ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Felhasználó hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
•    a Kedvezménykártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra,
•    a Kedvezménykártya bevonásával.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:
•    a Kedvezménykártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
•    a Felek 8 napon belül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket,
•    az Igénylő/Felhasználó által megfizetett díjak nem követelhetők vissza,
•    a Felhasználó(örököse) köteles a Kártyát 30 napon belül a Kibocsátó részére átadni

Amennyiben a szerződés megszűnésére a Felhasználó szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Felhasználó a Kedvezménykártya Rendszerből határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Kedvezménykártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

7. Elállás

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználót a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20.§ b) pontja szerint megillető, 14 napos indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
Azonban tekintettel arra, hogy a Kedvezménykártya olyan nem előre gyártott terméknek minősül, amelyet a fogyasztó kifejezett kérésére állítottak elő és amely egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, valamint arra, hogy  a Kibocsátó a teljesítést az Igénylő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Igénylő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, a Felhasználót A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. a) és c) pontja alapján a Kedvezménykártya kibocsátása után elállási jog nem illeti meg.

8. Panaszkezelés

1. A Felhasználó a Kibocsátóval szemben panasszal élhet, amennyiben például:

•    a Kártyaszerződés Kibocsátó vagy Elfogadóhely általi megszegését észleli,
•    a Kedvezménykártya– álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,
•    a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
•    a Kártyaszerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul - egyoldalúan megszüntetésre került

A Felhasználó a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton az info@makasz.hu e-mail címen jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.
A Kibocsátó a panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kibocsátó további 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót.
A szerződéskötés, ügyintézés és panaszkezelés magyar nyelven történik.
Amennyiben a Kibocsátó és a Felhasználó között esetlegesen fennálló vita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

3. Bírósági eljárás.

A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

4. Békéltető testület

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Kibocsátóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, a testület döntésére irányuló indítványt, a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Postacím: Postán: 1253 Budapest, Pf.:10.,
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím : bekeltet.bkik.hu
Kérelem beadása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa vagy https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa vagy Ügyfélkapun keresztül

5. Online vitarendezési fórum

A Kibocsátó nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést. Az európai uniós békéltető honlap felhasználható a fogyasztókkal fennálló viták rendezéséhez, az uniós online vitarendezési platform (ODR) elérhető a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.
A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.
Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testület dönti el ingyenesen és gyorsan.
Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

9. Egyéb rendelkezések

A Kártyaszerződéssel kapcsolatban a Kibocsátó nevében a Kibocsátó kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.
A Kibocsátó fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadóhelyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, amely változtatásokról a www.makasz.hu honlapon értesíti a Felhasználókat. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.
A Kibocsátó és a Felhasználó között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Kibocsátó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
12.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Érvényes: 2017. január 1-től visszavonásig.